تَن ِ مَرد و نامَرد یکیست
زمانه بُگذرد تا بدانی مَرد کیست..

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.