جنگ چنان بی عدالتی است که همه آن هایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.