*یهویی دلم خواست بگم
اینکه یکی مثل رو تو زندگیم دارم
خیلی خوبه...♥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.