دیگران را اگر از ما خبری نیست، چه باک!
نازنینا، تو چرا بی خبر از ما شده‌ای!؟

👤 شهریار

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.