خودش گفت اگه کسی اذیتت کرد بلاکش کن
منم خودشو بلاک کردم .
کار بدی کردم؟

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.