برخی از حلوۀزیبایی‌ها..
↲ زیبایی دختر ؛ شرم ، حیاوعفت ست..
↲ زیبایی پسر ؛ دین ، اخلاق ، غیرت است..
↲ زیبایی قلب ؛ ترس از اللّٰـه است..
↲ زیبایی زبان ؛ ذکر اللّٰـه است..
↲ زیبایی صورت ؛ عبادت است..
↲ زیبایی حرف ؛ راستگویی و صادق بودنه..
↲ زیبایی عقل؛به تفکر،علم ومعرفت است.
↲ زیبایی زندگی ؛ قناعت است..
🍂 مشاورتربیتی خانواده ؛✨
🌺 علی امیرعسجدی 🌺

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.