یادآوری:
تموم میشه.
ناراحتیات، گریه هات، بی پولیات، دوندگی‌هات، دوستیات، درسات، مشکلاتت، بیماریت، تنهاییت، نگرانیات، خستگی‌هات، دلتنگیات، خنده‌هات، ذوقت، پولت، تفریحاتت.
همه‌ی چیزای خوب و بدی که حسشون میکنی تموم میشن و تو نباید توشون غرق شی.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.