آری...!
بیش از اندازه دوست داشتن بیماری ست...
نباید بیش از اندازه دوست داشت...
مردم به آن احتیاج ندارند
مزاحمشان میشود...!

رومن رولان

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.