🌸 خدایا ....
یاریمان کن بتوانیم افکار پریشان
خود را رهایی بخشیم ....
و دلمان را مالامال از نور تو گردانیم
راه رسیدن به تو دشوار است ما را
توان تحمل این دشواری عنایت کن

🌸 مهربانا...
به ما بیاموز آنگاه خوشبخت خواهیم
بود که در خوشبخت کردن دیگران سهیم باشیم و تلاشمان را در یاری رساندن به دیگر انسانها فزونی بخش ....

🌸آميـن🙏

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.