هرکس در دنیا
باید یکی را داشته باشد
که حرفهای خود را به او بزند
آزادانه و بدون رودربایستی
و خجالت ...
به راستی انسان
از تنهایی دق می کند ...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.