.
حرف قشنگ 🌱🌸

می گفت که:
وقتی به کسی خوبی می کنی
برای بهش خوبی کن.
برای دلشو شاد کن .
تا اگه یه روزی در حقت بدی کرد ،
یه روزی یادش رفت،
یه روزی جبرانش نکرد
دیگه فکرت ناراحت نشه ،
دیگه نخوری...

راست‌میگه... ؛)

👌

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.