ما کم حرف و خجالتی نیستیم ،
فقط جایی که حال نکنیم و راحت نباشیم
حرف نمیزنیم!!!
‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌

پسند

بازنشر