براي
             خريد عشق
           هرکس هر چه
        داشت آورد ديوانه
     هيچ نداشت و گريست
  همه گمان کردند چون هيچ
    ندارد مي گريد ولي هيچ
        کس ندانست قيمت
           دوری از عشق
                  اشکه
.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.