چه آشکارا 
تمنایِ نوازشِ تــــو را دارم،
و قلبم چه بی پـرده
نیازِ تپیدنِ نامِ تـــــو را دارد
بیا دمی مرهمِ به بیداری باش 
که خسته از دیدار تـــــوام
در رویــا...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.