افکار منفی و اضطراب ها مانند
پرندگانی هستند که بالای سرت
پرواز می کنند. نمی توانی جلوی
پرواز آن ها را بگیری اما می توانی
از نشستن آن ها روی سرت و آشیانه
کردنشان جلوگیری کنی.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.