مراقب باشیم اعتقاداتمان از ما یک احمق نسازد !
شاید خودمان خیلی متوجه آزار دهنده بودنمان نشویم ،
اما چنین چیزی هست ...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.