همه اشخاص و اتفاقات در زندگی شما انعکاسی است از درونيات شما
درک اين قانون باعث مىشود
هرگز سعی نكنيد دیگران را کنترل و قضاوت کنید
درون خود را بنگريد...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.