مه شعبان شده ماهی به زمین آمده است
روز چارم پسر ام بنین آمده است

جمله ذریه ی زهرا به رخش بوسه زنند
یک برادربه همه یارومعین آمده است


بازنشر