‏ی تعداد از اطرافیان من
از واژه شعور
فقط هجی کردنشو یاد گرفتن!!!

‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

پسند

بازنشر