آنقدر قوی باشید که هیچ چیز
"ذهنتان"را به هم نریزد
به تمام موجودات زنده
با لبخند نگاه کنید...

برای ناراحتی،"صبور"
برای ترس،"قوی"
و در برابر،خشم"متین"باشید

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.