🕊 شب که مے شود،
دست پاچه مے شوم..
دست کدام خاطره را بگیرم،،
و به استقبال بیایم،،،
ڪه براے همیشه بمانی؟!

🕊

بازنشر