مسـولیـت زندڪَیتان را
برعهده بڪَیرید
این را بدانید
فقط شماهستید ڪہ
میتوانید خودتان را
بجایی ڪہ مـےخواهید برسانید
نہ هیچڪس دیڪَرے

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.