‌ ‌‌♥   ‌         

. 🌱شاید • تکـــراری • باشد
ولی‌گاهی • بعضـــی • چیزها
ارزش‌هزاران‌بارتکراررادارند
• تکــــرار • میکنم
تکرار • میکنــــم •
دوستَـــت‌دارم . . ❤️

‌ ‌

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.