من در هم پیچیده ام
اگه یه گرهِ درهم پیچیده رو محکمتر بکشیم باز نمیشه فقط با شل کردن و رها کردن میتونیم اونو باز کنیم.
هیچ وقت گره به زور باز نمیشه بلکه ممکنه به جای اینکه باز بشه سفت تر بشه.
انتخاب هوشیارانه لازمه که یکی از بندها رو باز کنیم.
اون بند
من هستم
و همین کافیه...