شب ریخته از کاسه چشمان سیاهت
زیبنده ترین آیت عشق است نگاهت
آزادی موهای پریشان تو زیباست
بر گردن من هر چه که گویند گناهت