الهی!
سخت درمانده ایم و محتاج نوازشت
... فرزین طاعت، کج می رود...
راز ما، نیاز ماست
به سازی، بنواز راز ما را
پرتوی از نورت عطا کن به نیاز ما
باشد که جرعه ای از چشمه نوش تو
نوشیم و مست شویم.
خدایا!
به عرف ایمانت، ایمن مان گردان.
آمین

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.