"اندوه" همچون طوفانی
که گرد کوه می‌گردد
گرداگرد "جان‌های بزرگ"
را فرا می‌گیرد...
اما آنها باید همانند کوه‌ها،
طوفان را "در هم ‌بشکنند"
و هوای دشت پیرامون را
"پاکیزه کنند" . . .!

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.