من به فحش ها کاری ندارم ولی این چه حرفهایی درباره اسطوره های ایران می زنید ...

بازنشر