خودتونُ هرجایی خرج نکنید :


در قلب بی حرارت تو جای عشق نیست ..

چکش زدن به آهن سرد احمقانه است !!


جواد منفرد🔏