این غروب‌های آخرِ آبان🍁
عجیب بوی نفس‌های تو را می‌دهد
گویی؛ انتظار به پایان می رسد
تـو اتفاق می اُفتی ... 🍂
و من دُچار می‌شوم؛

♥️

بازنشر