زن خلقت عجیبی است
چشمهایش را که ببندی دید دلش بیشتر میشود
دلش را که میشکنی
باران لطافت از چشمهایش سرازیر میشود
انگار خلق شده تا روی عشق را کم کند

بازنشر