خودت هم بیایی نمیشود
جایی را که خالی کردی ورفتی
دیگر با بودن خودت هم پر نمیشود
چون تو دیگر. توی سابق رویاهایم
نیستی

بازنشر