اے ڪشیده ناز تو مُلڪ و مَلڪ دنیا به جان

ناز تو نازم ڪه در حیرت نهادے هر سه را


‌ ‌‌
‌‌‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ ‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌
‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ ‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر