مسافرم
چمدانم رابسته ام
مقصدم نامعلوم
تو که نباشی
تمام  جاده ها
بی بیراهه می روند

(صابر)

بازنشر