برگرد نه اینکه دلم تنگ شده باشد
نه
خنجرت جامانده درقلبم
واز پشتم امده نمیتوانم
تکیه مرگ را به پشت دهم

بازنشر