بــَـرآے بـآ هَـم بـودَنمـآن

خـُودَتــــ رآ بـه آبــــ و آتـَش زَدے

و تـَـمـامــ ِ پـَـرده هـآے بــیــنـِمـآن رآ اَز هـَمــ دَریـدے

کـِه بــِه مَـن بــــِـــرِســــے

حـــآل کِـه رسـیــدے

و پـَـرده اے بــیــنـِمـآن نیــسـتـــــ

مـَـرآ نــِمیـشِنـآســـے . . .!!!