اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد با هم باشیم
روزی همه رفته اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
حیف که لیاقت ماندن نداشتی

بازنشر