زن ؛
قیمتی‌ترین نقاشی خداوند است
که از شما بر نمی‌آید خریدارش باشید ؛

اگر روزی او را امانت گرفتید
مراقبش باشید
تا بدهکارخداوند نشوید ..!!
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر