پدر عشق بسوزد که درامد پدرم
بی تو دنیا بدرک بی تو جهنم وبهشت بدرک
کفر مطلق شده ام دایره ای بی وترم
من فدای غزل ناب نگاهت شده ام
از رگ گردن تو من به تو نزدیکترم
عشق قشنگم

بازنشر