صنما به چشم مستت دل و جان غلام دستت
به می خوشی که هستت ببر اختیار مستان

صنما تو روز مایی غم و غصه سوز مایی
ز تو است ای معلا همه کار و بار مستان


بازنشر