ما مهربان نیستیم، ما مهرطلب هستیم
ما جلوی آدمها تعریفشان را می کنیم ولی پشت سرشان همه جور حرف می زنیم!

ما وقتی به کسی می رسیم برای اینکه خودمان را خوب جلوه بدهیم همه چیز را تحمل می کنیم اما حاضر نمی شیم درد و رنجِ ایستادن پای حق خودمان و آنچه را که درست است بپذیریم!

برای همین دروغ میگوییم، تعارف میکنیم، سازش میکنیم، پنهان میکنیم و غرق در فریب و تزویر و تظاهر و تعارف میشویم، تا به همه بگوییم خانمها أقایان من خوبم!

دکتر محمود معظمی