برای خودم مینویسم برای دلتنگیهام
برای دغدغه هام. برای شانه ای که تکیه گاهم نیست
برای دلی که دلتنگم نیست
برای دستی که نوازشگر زخمهایم نیست
برای خودم مینویسم
بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست

بازنشر