این همه از تاریکی بد نگویید
شما که فروش چراغتان
به لطف همین تاریکی‌ست...!

# شمس‌ لنگرودی
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر