شروع جدیدی که خدا برات مقدر میکنه
با یه پایان آغاز میشه!
بخاطر در های بسته ممنون باش..
اون ها اغلب مارو به سمت در اصلی هدایت میکنن!