امروز کارگر پمپ بنزین واسه دختره بنزین زد. دختره یادش رفت پولشو بده همینکه خواست حرکت کنه پسره داد زد خانم پولشششش.

همه داشتن نگاه میکردن دختره کارتشو درآورد گفت: اقا داد نزن نمیخواستم فرار کنم که من دانشجوی پزشکیم.😂😁

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.