همیشه وقتی پراز حرفی
وقتی بغضی در گلو داری
وقتی از همه جا داغونی
وقتی دلت شکسته
درست همین وقتا
دلت میخواد حرف بزنه
تا نگاه میکنی میبینی فقط باید بگی
«بیخــــــــــــیال»

پسند

بازنشر