‌‌‌‌‌ خوش بحالِ
گِرهِ روسَریَت ، هَر لَحظہ
بوسہ از زیرِ رَگِ گردَنِتومیگیرَد..!! !!🌸🌱