خیلی وقته یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش
عمری 2یا3ماه دارد
یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله 2خط موازی
که هیچگاه بهم نمیرسند
یاد گرفتم که در عشق هیچکس به اندازه خودت وفا دار نیست
ویادگرفتم هرچه عاشقتر باشی تنهاتری

بازنشر