لینک علی یاسینی میرسه خبرا

الکی فکر میکردم قهرمانتم
ولی از یه جا به بعد
دیدم من کنارت نیستم
سدراهتم

پسند

بازنشر