به محبتت الهی، دل ِ غمدیده ی ما را
بنواز عاشقانه که به جز تو کَس نداریم...
🌱